SÚŤAŽVYZVI SRDCE K POHYBU“

     Kampaň pod záštitou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku.

     Pod týmto názvom sa nesie celonárodná kampaň zameraná na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie Slovenska. V roku 2017 sa realizuje jej 7.ročník, ktorý organizujú všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR (ďalej len RÚVZ) pod gesciou RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici v rámci medzinárodného programu CINDI WHO.

Prečo sa na Slovensku organizuje kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“ ?Mnohí dospelí ľudia v našej krajine vedú sedavý spôsob života. Nedostatok pohybovej aktivity sa podieľa významnou mierou na zvyšovaní chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia, ako sú ateroskleróza so všetkými jej dôsledkami, vysoký krvný tlak, nadváha a obezita, cukrovka 2.typu, niektoré druhy rakoviny a funkčné poruchy pohybového ústrojenstva.

Cieľom kampaneje povzbudiť čo najviac ľudí, aby začali žiť zdravšie a zaradili do svojho voľného času pohybovú aktivitu aspoň akéhokoľvek druhu (chôdza/turistika, beh, bicyklovanie, plávanie, športové hry, tanec, aerobik a iné).

Súťaž prebieha v čase od 20.3.2017 – 11.6.2017.Účastníci majú možnosť byť zaradení do žrebovania a vyhrať atraktívne ceny. Základnou podmienkou je venovať sa pohybu minimálne počas štyroch za sebou nasledujúcich týždňov od 20.3.2017 do 11.6.2017, aspoň štyrikrát týždenne, v rozsahu 210 a viac minút v týždni. Každý súťažiaci (nad 18 rokov) musí mať dospelého svedka a môže (ale nemusí) mať jedného detského podporovateľa vo veku 7 – 18 rokov (ten môže do súťaže nahovoriť aj viacerých dospelých, mal by pre nich vymyslieť aspoň tri pohybové aktivity a napísať o spoločných akciách záznam).

Podrobnejšie informácie  sa nachádzajú na

Plagáte pre verejnosť

Plagáte pre deti

Prihláške do súťaže – účastníckom liste

Plagáty a prihláška do súťaže spolu s účastníckym listom sú k dispozícii na webovej stránke RÚVZ Nitra (novinky)

 

Účastníkom súťaže ponúkame zdarma vstupné a výstupné vyšetrenie v poradni zdravia na RÚVZ Nitra (stanovenie hladiny celkového cholesterolu, HDL, triacylglyceridov, glukózy z kapilárnej krvi, meranie krvného tlaku, pulzu, hmotnostného percenta telesného tuku a výpočet vybraných antropometrických indexov). Odber krvi sa robí nalačno v stredu a piatok v čase od 8,00 – 10,00 hod. (na základe objednania sa).

 

Záujemcovia i o poradenstvo k súťaži a uvedené vyšetrenia nás môžu kontaktovať na:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre

Oddelenie výchovy k zdraviu

Štefánikova 58

949 63 Nitra

037 / 6 560 425

Email: nr.podporazdravia@uvzsr.sk

 

Vyplnený účastnícky list po ukončení súťaže je potrebné poslať, alebo osobne odovzdať na:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Oddelenie výchovy k zdraviu

Cesta k nemocnici 1

975 56 Banská Bystrica

 

alebo poslať elektronicky na:

silvia.kontrosova@vzbb.sk

 

alebo osobne odovzdať na: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom

v Nitre

Oddelenie výchovy k zdraviu

Štefánikova 58

949 63 Nitra

Spracovala: Mgr. IngridBáreková

                      RÚVZ Nitra – oddelenie výchovy k zdraviu

 

Novinky