Svetový deň duševného zdravia

10. október vyhlásila Svetová federácia za duševné zdravie (WFMH) za Svetový deň duševného zdravia, s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete. Svetová federácia za duševné zdravie bola založená v roku 1948 s cieľom šíriť osvetu v rámci prevencie duševných a emočných porúch. 10. októbra sa po celom svete konajú podujatia pre zvýšenie povedomia a osvety o dôležitosti duševného zdravia pre náš život.

Ústrednou témou pre rok 2017 je „DUŠEVNÉ ZDRAVIE NA PRACOVISKU“.

Svetová zdravotnícka organizácia charakterizujeduševné zdravie ako stav telesnej a duševnej pohody, v ktorom si jednotlivec uvedomuje svoje schopnosti, dokáže zvládnuť obvyklý životný stres, môže pracovať produktívne a úspešne dokáže byť prínosom pre svoju spoločnosť. Uvedomenie si vlastnej hodnoty a vlastných možností a schopností, vedomie vlastnej hodnoty, schopnosť vytvárať a udržiavať vzťahy a psychickú pohodu, duševné zdravie je cieľom, nie normou. Duševné zdravie neznamená len neprítomnosť duševnej choroby. Je to stav zdravotnej, ekonomickej, sociálnej a bezpečnostnej pohody človeka.

Duševné zdravie na pracovisku

Dnes žijeme príliš rýchlo, medziľudské vzťahy sú často povrchné a kto v práci povolí, môže byť bez problémov nahradený. Stres, dôraz na výkonnosť pracovníka a strach zo straty zamestnania, to všetko vyvoláva u zamestnaných ľudí pocit psychickej záťaže. Priamym dôsledkom je rastúci výskyt ochorení, súvisiacich s pracovnou záťažou. Najčastejšie sú to práve duševné poruchy.

Zamestnanci ťažko priznajú, že majú zdravotné ťažkosti – nieto ešte duševné. Preto sa často stávajú terčom posmechu, zdrvujúcej kritiky od nadriadeného šikany, vylúčenia z kolektívu. Pozrime sa na to, ako sa cíti človek s depresiou a ako ho môžu vnímať jeho kolegovia:

Ako sa cíti depresívny človek

Ako ho vnímajú spolupracovníci

– prežíva hlboké pocity smútku

– vyčleňuje sa z tímu, izoluje sa

– stráca záujem o prácu alebo sociálne aktivity

– je ľahostajný

– ťažko sa koncentruje, má spomalené myslenie

– odkladá pracovné povinnosti, mešká s termínmi

– zabúda, má problémy s pamäťou

– je nesústredený a “mimo”

– má problémy s rozhodovaním

– je pomalý, neproduktívny, prokrastinuje (odkladá veci na neskôr)

– má problémy so spaním

– mešká do práce, po obede je unavený, máva nehody na pracovisku

– prežíva pocity viny, cíti sa úplne bezcenný

– je neistý, chýba mu sebadôvera

– strata energie a zvýšená únava

– má nízku motiváciu

– môže pociťovať hnev a podráždenosť

– má nevhodné reakcie a vytvára napäté vzťahy, je problémový

– zmena hmotnosti alebo chuti do jedla

– zmena vzhľadu

Môže sa to stať každému. Nebuďme ľahostajní k problémom druhých, nedívajme sa na pracovníkov len ako na stroje a vnímajme potrebu ochrany duševného zdravia. Často ten, ktorý sa nám javí ako lenivý, pomalý a nezodpovedný človek, práve prežíva ťažké obdobie a potrebuje našu pomocnú ruku. Hovorme spolu o duševnom zdraví. Bude nám lepšie.

Rady pre zamestnávateľov.

Pre zamestnávateľov je dôležité, aby sa vzdelávali v otázkach duševného zdravia, aby boli citliví na všetky potreby zamestnancov, ktoré môžu vzniknúť. Zamestnanci môžu mať z mnohých dôvodov problémy s duševným zdravím a psychickou nepohodou, nie vždy však v súvislosti so zamestnaním. Je ale dôležité, aby pracovisko bolo citlivé a bezpečné miesto pre zamestnancov v každej situácii. Uistite sa, že tieto otázky sa týkajú všetkých zamestnancov vrátane manažmentu.

Programy pre zamestnancov:

Zamestnávatelia by mali zabezpečiť, aby duševné zdravie bolo súčasťou akýchkoľvek programov pomoci pre zamestnancov.

Rady pre zamestnávateľov

Uistite sa, že tieto otázky sa týkajú všetkých zamestnancov vrátane manažmentu.

Programy pomoci pre zamestnancov:

  • „Bezpečné“ rozprávanie / priestory – vytvorte prostredie, v ktorom sa ľudia cítia bezpečne, aby mohli hovoriť o problémoch, ktoré môžu zapríčiniť ich „neprítomnosť“ na pracovisku.
  • Otvorené rozhovory – zdôraznite všetkým zamestnancom, že nesmie existovať žiadna stigma spojená s problémami duševného zdravia a buďte príkladom.
  • Samotný život môže byť veľmi stresujúci a pracovisko by malo byť útočiskom a pomocou. Zahrňte koncept dobrého duševného zdravia a posilnite jeho postavenie pri riešení problémov psychickej nepohody zamestnancov, aby pomohli svojmu komfortu a bezpečnosti v organizácii.
  • Vytvorte atmosféru nádeje – hľadajte aktivity, ktoré podporujú tímovú prácu a pocit, že na pracovisku „nie ste sám.“ Podporuje to tvorivosť, produktivitu a nádej zamestnancov.

Odporúčanie pre zamestnancov:

  • Na prvom mieste je váš vlastný blahobyt – v prvom rade sa postarajte o svoju duševnú pohodu, hľadaním pomoci tam, kde je to možné.
  • Uistite sa, že máte silný systém osobnej podpory v zamestnaní aj mimo neho.
  • Môže byť užitočné zdieľať svoju osobnú zdravotnú a duševnú situáciu s nadriadeným, aby vás vedel pochopiť, porozumieť vám a pomôcť.

Školenia:

  • Pochopte, ako vaše telo/mozog fungujú. Je to veľmi dôležité pre vašu psychickú pohodu. Existuje veľa osobných alebo online školení a tréningov, ktoré vám v tom pomôžu.
  • Zúčastnite sa všetkých programov týkajúcich sa duševného zdravia, ktoré vám zamestnávateľ ponúka.
  • Staňte sa iniciátorom zmien – ak vaša organizácia nie je duševne bezpečné miesto pre prácu, hľadajte spôsoby, ako to začať meniť. Rozprávajte o tom individuálne s kolegami, ale aj na spoločných stretnutiach, kde je príležitosť povedať nápady všetkým – neformálne stretnutia, školenia, teambuildingy, pohovory s nadriadenými, hodnotenie kolegov a pod.

s_d_d_z_2017

* Tak, ako sa staráme o čistotu svojho tela, s rovnakým záujmom by sme mali dbať aj o svoje duševné zdravie *

Zdroj: www.dusevnezdravie.sk, www.uvzsr.sk

Novinky