9.september 2018 - MEDZINÁRODNÝ DEŇ

POVEDOMIA O FETÁLNOM ALKOHOLOVOM SYNDRÓMEobrazok1

          9. september je medzinárodným dňom zameraným  na povedomie o Fetálnom alkoholom syndróme.V tento deň sa na celom svete uskutočňujú rôzne podujatia a preventívne aktivity zamerané na to, aby sa ženy počas tehotenstva zdržali akéhokoľvek množstva pitia alkoholu.

Alkohol bol od pradávna spoločensky tolerovanou návykovou látkou, ktorá bola a je súčasťou každodenného života. Negatívne účinky alkoholu na nenarodené dieťa boli známe už pred niekoľkými tisícročiami, napr. v Kartágu mali novomanželia prísny zákaz pitia alkoholu pri svadobnej hostine, aby nepočali postihnuté dieťa. Aj známy učenec Platón varoval pred počatím v alkoholovom opojení, „lebo takéto deti sú slabomyseľné a choré.“ Po dlhom čase slávny lekár Sulliwan z Liverpoolu predložil jednoznačný dôkaz o škodlivosti alkoholu pre nenarodené deti. Vo svojej výskumnej štúdii 600 detí matiek alkoholičiek uviedol, že majú vysokú úmrtnosť, sú slabé a mentálne postihnuté. Po niekoľkých desaťročiach Lemoine a neskôr Jones a Smith uviedli charakteristické poruchy detí postihnutých alkoholom a definovali kritériá fetálneho alkoholového syndrómu .

Na Slovensku je alkohol najčastejšie užívanou návykovou látkou. Podľa štatistík sa u nás skonzumuje až 10 litrov alkoholu na jedného obyvateľa ročne, vrátane malých detí . Konzumácia alkoholu je u nás rozšírená najmä u 20- až 35-ročných žien s nižšou sociálnou úrovňou, ktoré fajčia, sú osamelé a majú viacero detí. Najčastejšími príčinami pitia sú okrem partnerských a existenčných problémov najmä depresie, stavy úzkosti, nízke sebavedomie, nezamestnanosť a pod. Následkami alkoholizmu trpí 60 000 novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou a 16% zneužívaných a zanedbávaných detí .

Konzumácia alkoholu a komplikácie tehotnosti

Alkohol sa po konzumácii tehotnou ženou rozkladá v pečeni, prestupuje do krvi matky a cez placentu prechádza do krvného obehu plodu a do plodovej vody. Následkom užívania alkoholu je zníženie prívodu kyslíka plodu, čo je príčinou poruchy rastu a delenia buniek, zníženej dodávky kyslíka do mozgu dieťaťa a ostatným dôležitým orgánom a tkanivám. Následkami sú rôzne komplikácie tehotnosti, samovoľné potraty, vrodené chyby. Úmrtie plodu a predčasné pôrody sú dvakrát častejšie ako v bežnej populácii. Zaostávanie telesného rastu a výskyt vrodených chýb dieťaťa je až štvornásobne vyšší ako u abstinentiek. Vrodené chyby vyvolané alkoholom predstavujú asi 50% zo všetkých vrodených chýb v populácii. Kritická dávka alkoholu užitá tehotnou ženou, ktorá môže poškodiť nenarodené dieťa, je 60 g čistého alkoholu za deň. To zodpovedá 0,5 l vína, 75 ml destilátu alebo 700 ml piva. Pravdepodobnosť poškodenia dieťaťa sa zvyšuje pri kombinácii alkoholu s fajčením a ďalšími návykovými látkami, pri nevhodnom stravovaní a neviazanom sexuálnom živote

Účinky alkoholu na nenarodené dieťa

Alkohol je veľmi toxická látka, ktorá z krvi matky rýchle prestupuje do krvného obehu a orgánov dieťaťa. Najvyššiu koncentráciu dosahuje v mozgu plodu, najmä v zrakových centrách a v mozočku. K špecifickým negatívnym účinkom alkoholu patrí jeho teratogénny účinok – zodpovedný za vznik vrodených chýb. Spomaľuje rast dieťaťa, spôsobuje poškodenie mozgu a iných orgánov.

Účinky alkoholu závisia od dávky alkoholu a od obdobia tehotnosti v čase jeho konzumácie

- v prvých troch mesiacoch ťarchavosti môžu vzniknúť poruchy vývinu orgánov, ktoré sa práve v tom čase vyvíjajú. Najviac býva poškodený mozog. V tomto čase vznikajú aj špecifické poruchy vývinu tváre,

 - v 4. – 6. mesiaci tehotnosti je najväčším rizikom potrat,

 - v posledných troch mesiacoch tehotnosti dieťa rýchlo rastie a dynamicky sa vyvíja najmä mozog dieťaťa. V tomto období sa účinkom alkoholu spomaľuje telesný rast a diferencovanie dôležitých štruktúr mozgu. Najviac býva poškodená oblasť hippocampu a mozočka, čo sa neskôr prejavuje poruchami pamäti, učenia a neschopnosťou ovládania emócií .

Fetálny alkoholový syndróm je súbor príznakov u novorodenca, ktoré vznikli počas tehotenstva následkom nadmerného pitia alkoholu u matky.

Hlavné znaky Fetálneho alkoholového syndrómu sú:

-nízka pôrodná hmotnosť, pôrodná dĺžka a menší obvod hlavičky,

 - poruchy funkcie mozgu,

- abnormálne črty tváre

 

Telesný rast : Väčšina – až 98% novorodencov s FAS má nižšiu pôrodnú hmotnosť a dĺžku tela a 86% má menšiu hlavičku. Zaostávanie rastu dieťaťa pokračuje do školského veku, u 50% detí až do obdobia dospievania .

Poruchy funkcie mozgu: Alkohol poškodzuje najmä vyvíjajúci sa mozog . Celková hmotnosť mozgu dieťaťa býva znížená a mozgové štruktúry bývajú značne poškodené. Poruchy funkcie mozgu sa zvýrazňujú s pribúdajúcim vekom dieťaťa. Dôsledkami sú mentálna retardácia (u 90% detí), nervové a vývinové poruchy, ktoré celoživotne znevýhodňujú postihnutého jedinca.

U detí s FAS sú najčastejšie poruchy :

- nervové (chabý svalový tonus, porucha koordinácie pohybov, poruchy priestorovej

orientácie),

- psychické,

- zaostávanie vývinu reči,

- poruchy zraku.

Poruchy funkcie mozgu majú špecifické prejavy v závislosti od veku dieťaťa.

 

U novorodencov a dojčiat sa najčastejšie pozorujú:

 - častý neutíšiteľný krik,

- zvýšené reakcie na svetlo, zvuk a dotyk,

- problém s prisatím sa k prsníku a pitím,

- zvýšená dráždivosť (záchvaty zlosti, neposednosť, prudké pohyby končatín),

- poruchy spánku,

- negativizmus.

 

V predškolskom veku sa stupňujú:

- agresívnosť,

- poruchy pamäti,

-  neschopnosť koncentrácie pozornosti,

 - porucha spánku,

- hyperaktivita.

 

V školskom veku sú časté

- problémy čítania, písania a rátania,

 - neposlušnosť,

- klamanie,

- záchvaty zúrivosti,

- neschopnosť rozlíšiť dobré a zlé,

- záškoláctvo,

 - kradnutie

Najzávažnejšie z týchto porúch pretrvávajú do obdobia dospelosti.

 Abstinenčný syndróm

Náhle prerušenie užívania alkoholu v tehotnosti môže spôsobiť prejavy abstinenčného syndrómu u matky aj u nenarodeného dieťaťa. U novorodenca sa zjavuje krátko po narodení a môže trvať aj niekoľko dní. Najčastejšími prejavmi novorodeneckého abstinenčného syndrómu sú:

- nepokoj,

- piskľavý krik,

- rýchle pohyby končatinami až kŕče,

- trasenie, - porucha spánku a pitia

Abnormálne črty tváre

obrazok2 s FAS

- zúžené očné štrbiny,

- vpadnutý koreň nosa,

 - krátky, „zástrčkový„ nos,

- dlhá a hladká horná pera,

- tenká červeň hornej pery,

- malá brada

U novorodencov môžu byť tieto znaky veľmi diskrétne a niekedy aj chýbajú, zvýrazňujú sa medzi druhým a desiatym rokom.

obrazok3 s FAS

 Ľudia s FAS, nedokážu žiť v dospelosti samostatne. Majú problém vzdelávať sa, ukončiť školu, udržať si zamestnanie a nadväzovať funkčné medziľudské vzťahy. Ak sa poškodenie dieťaťa alkoholom včas nezistí a chýbajú vhodné intervencie v ranom období života, podpora rodičov a pomoc spoločnosti, vznikajú následné, či sekundárne poruchy: - mentálne poruchy – 95%, - drogová závislosť – takmer u 60 %, - alkoholizmus – u viac ako 50%, 77 - delikvencia – takmer 50% adolescentov s FAS, alebo ARND je opakovane väznených alebo umiestnených v psychiatrických zariadeniach, - bezdomovstvo, nezamestnanosť 70 %, - výskyt fyzického, sexuálneho a emocionálneho zneužívania – u 49% .

Efektívnou prevenciou následných – sekundárnych porúch je výchova dieťaťa v stabilnom rodinnom prostredí a uplatnenie vhodných postupov ošetrovania a výchovy dieťaťa už v najrannejšom veku.

Možno FAS / ARND liečiť?

 FAS a ARND sú trvalé a nevyliečiteľné poruchy vývinu dieťaťa. Možno však zabrániť následným poruchám, a tak umožniť dieťaťu lepšiu budúcnosť. Podmienkou je čo najvčasnejšie stanovenie diagnózy FAS a realizácia vhodných intervenčných stratégií.

Ako predísť FAS – odporúčania:

  • Nepitealkohol, aksapokúšateotehotnieť. Akste s pitímalkoholuešteneprestali, prestaňtetakrýchlo, ako je lenmožné, dokoncaaj v prípade, žesimyslíte, žetehotnánieste.Nikdynie je neskoro s pitímalkoholuprestať, ale čímskôrprestanete, týmlepšie pre vašedieťa.
  • Vyhýbajtesapitiualkoholu v priebehuceléhotehotenstva. Syndrómusadáúplnepredísť, akženapočastehotenstvanekonzumujealkohol.
  • Zvážtevzdaniesaalkoholupočasvášhofertilnéhoobdobia, akstesexuálneaktívna a mátenechránený sex. Mnohotehotenstiev je neplánovaných a poškodeniaplodusamôžeobjaviť v prvýchtýždňochtehotenstva.
  • Akmáteproblém s alkoholom, nechajtesipomôcťpredtým, nežbudetetehotná. Zvážteprofesionálnupomoc, ktorávámpomôžeurčiťmieruzávislostinaalkohole a vypracovaťplánliečby.

Problematikaalkoholizmu v tehotnosti je stáleaktuálna – prevenciaponúka 100% ochranudieťaťapredpoškodenímalkoholom.Metódyprevenciespočívajú v systematickejmasmediálnejosvete – upozorňovanímverejnostinarizikákonzumáciealkoholupočastehotnosti, ale ajna to, ženeexistuježiadnabezpečnádávkaalkoholu! Najúčinnejšouochranoudieťaťa je úplnáabstinenciapočascelejtehotnosti.

Literatúra:

1. Potter BJ, Hetzel BS. Fetalalcoholsyndrome. In: Herzel BS, Smith RM. Fetalbraindisorders. NorthHolland: Elsevier, 1981: 297-333.

2. Padicz E. AnsätzezurPrävention der Alkoholembryopathiebereits vor 3000 Jahren? KinderärztlPraxis, 1989; 57: 565-570.

3. Spohr HL, Steinhausen HC (Ed). Alcohol, pregnancy and thedevelopingchild. Cambridge: Univ Press, 1996: 307.

 4. Lemoine P, et al. Les enfants des parentsalcoholiques: anomaliesobservés a propos de 127 cas. QuestMédical, 1968; 21: 476-292.

5. Jones KJ, Smith DW. Patternofmalformations in offspringofchronicalcoholicmothers. Lancet, 1973; 1: 1267-1271.

 6. Nociar A. Výber z údajov o alkohole v Slovenskej republike a v Európskej únii. Soc Prevencia, 2006; 1(3):

7- 9. 7. Huttová M, Drobná H. Účinky alkoholu na plod. Alkohol Drog Závislosti, 1997; 32(1): 13-20.

8. Majewsky F. Clinicalsymptoms in patientswithfetalalcoholsyndrome. In: HL Spohr. Alcohol, pregnancy and thedevelopingchild. Cambridge: University Press, 1996: 15-40.

9. Hinšt J, Štencl J. Vplyv psychoaktívnych látok na ženský organizmus. Slov Gynek Pôrod, 1998; 5: 87-92.

10. Šuba J. Abúzus alkoholu a iných látok v gravidite. Gynekol Prax, 2006; 4(3): 154-159.

11. Kellermann T. Symptomsoffetalalcoholspectrumdisorders. Dostupné na: www. fasstar.com.

 12. Streissguth A. Prenatalalcohol and offspringdevelopment: thefirst 14 years. DrugAlcoholDepend, 1994; 36: 334-338.

 13. Sokol RJ. Influenceofalcohol on developmentofthefetus. In: Maeda K. Thefetusas a patient. NY: ElsevierSciPubl, 1987: 199-208.

14. Schonfeld AM. Moral maturity and delinquencyafterprenatalalcoholabuse. J Stud Alcohol, 2005; 4: 545- 554.

15. Gedeon C. Adverselifeoutcomesassociatedwithfetalalcoholsyndrome – thebenefitsofearlydiagnosis. JFAS, 2005; 3(4): 11-13.

16. Hoyme E, May PA, Kalberg W O. Alcoholrelatedneurodevelopmentaldisorder. Pediatrics, 2005; 115(1): 39- 47.

17. Malbin D. Treatmentofchildrenwith FAS. Dostupné na: www.taconic.net/seminars/fas.

18. Streissguth A, Bookstein F, Barr H. Risk factorsforadverselifeoutcomes in fetalalcoholsyndrome and fetalalcoholeffects. J DevBehavPediatr, 2004; 4(8): 228-38.

19. Wattendorf DJ, M Muenke. FetalAlcoholSpectrumDisorders. Am FamPhysician, 2005; 72: 279-282, 285.

 

Spracovalo: 4.9.2018

Oddelenie výchovy k zdraviu

RÚVZ so sídlom v Nitre

Novinky