SPRÁVNE      POPLATKY

 

V zmysle položky č. 150 Prílohy zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, predmetom poplatkov sú nasledovné úkony a konania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre ( ďalej len RÚVZ ):

 

Položka 150,  písm. :

f) Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia RÚVZ podľa § 13 ods. 3 až 4 zák.č. 355/2007 Z.z.             -  50 eur

g) Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa písmena f)                                            -  10 eur

h) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti alebo vykonanie opakovanej skúšky                                                  -  30 eur

i)  Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti                                                                                                       -  20 eur

j)  Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena i)                                                                                                 -  10 eur

 

s) Vydanie povolenia na

16. prevádzku urýchľovača častíc určeného na účel, výskumu a vývoja, na technických účel alebo na výrobu rádionuklidov  - 50 eur

17. prevádzku generátora žiarenia alebo zariadenia, ktorého súčasťou je generátor žiarenia                                                           - 50 eur

18. odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje uzavretý žiarič                                     - 50 eur

19. odber, skladovanie a používanie vysokoaktívneho žiariča alebo zariadenia, ktoré obsahuje vysokoaktívny žiarič alebo odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča na nedeštruktívne testovanie materiálu ...        - 50 eur

20. odber, skladovanie a používanie otvoreného žiariča ...                                      - 50 eur

21.   odber, skladovanie a používanie uzavretého žiariča určeného na ožarovanie potravín, predmetov bežného používania a iných materiálov a surovín alebo na prevádzku iného stacionárneho ožarovača určeného na použitie v priemysle alebo na vedeckovýskumný účel ...          - 50 eur

22. používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na dočasnom pracovisku ...                - 50 eur

23. odber, skladovanie a používanie otvoreného žiariča na účely diagnostiky, liečby alebo výskumu na zvieratách vo veterinárnej medicíne ...         - 50 eur

24. používanie zdroja ionizujúceho žiarenia na vykonávanie lekárskeho ožiarenia ...         - 50 eur

25. uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnosti vedúcej k ožiareniu spod administratívnej kontroly ...              - 50 eur

26. zmiešavanie rádioaktívneho materiálu uvoľňovaného z pracoviska, kde sa nakladá s materiálom so zvýšeným obsahom prírodných rádionuklidov s nerádioaktívnym materiálom na opätovné použitie alebo recykláciu ...                  - 50 eur

27. nakladanie s produktmi banskej činnosti, ktoré vznikli v súvislosti so získavaním rádioaktívneho nerastu a sú uložené na odvaloch a odkaliskách   - 50 eur

 

t) Zmena povolenia

2. podľa písmena s) siedmeho bodu až trinásteho bodu ...                                       - 50 eur

 

 

u) Vydanie rozhodnutia o registrácii

1. činnosti vedúcej k ožiareniu alebo jeho zmena ...                                                 - 30 eur

2. služby dôležitej z hľadiska radiačnej ochrany alebo jeho zmena ...                     - 30 eur

 

v) Vydanie rozhodnutia ...                                                                                       - 50 eur

 

w) Vydanie záväzného stanoviska

3. k optimalizačnej štúdii k uvoľňovaniu rádioaktívnych materiálov spod administratívnej kontroly       - 50 eur

6. k projektu skúšky technologického zariadenia  ....                                               - 50 eur 

 

aa) Vydanie duplikátu

1. povolenia podľa písmena s)  ....                                                                           - 10 eur

2. rozhodnutia podľa písmena u)  a písmena v) ...                                                   - 10 eur

3. záväzného stanoviska podľa písmena w) ...                                                         - 10 eur

 

Úhrada správnych poplatkov:

 

Poplatky sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania.

Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. 

 

Formy úhrady správnych poplatkov:

  1. Potvrdením o úhrade správneho poplatku ( eKolok ), ktoré si poplatník môže zakúpiť na požadovanú hodnotu na vybraných pobočkách Slovenskej pošty

 

  1. Platobný predpis vystavený v Modelu správy poplatkov  ( ďalej len „ MSP “ ), ktorý je možné uhradiť:

·         Na kiosku umiestnenom na niektorom z úradov 

·         V SW pokladni na úrade, a to v hotovosti alebo bezhotovostnou formou

·         Bankovým prevodom

·         Cez mobilnú aplikáciu eKolok

·         Cez webovú aplikáciu eKolok – Virtuálny kiosk

·         Úhradou poštovým poukazom na pobočke SR ( s cenou za poštový pokaz

 

Pri úhrade správneho poplatku na základe vystaveného platobného predpisu je nevyhnutné, aby poplatníci uviedli všetky platobné inštrukcie uvedené v platobnom predpise.

 

Ak poplatník neuvedie variabilný symbol, resp. pri platbách zo zahraničia neuvedie  E2E referenciu, platba nebude spárovaná s predpisom  poplatku a poplatník nebude mať zrealizovanú svoju žiadosť o službu.

 

V prípade žiadosti o vykonanie spoplatneného úkonu resp. konania odovzdanej na RÚVZ so sídlom v Nitre osobne, bude platobný predpis vystavený ihneď a odovzdaný poplatníkovi; v ostatných prípadoch bude vystavený platobný predpis poplatníkovi odoslaný. 

 

  1. eKolkom zakúpeným cez mobilnú aplikáciu
  2. eKolkom zakúpeným cez webovú aplikáciu – virtuálny kiosk  ( úhrada prostredníctvom internetu )

 

V hotovosti  alebo platobnou kartou možno platiť poplatky len do pokladne správneho orgánu ( RÚVZ so sídlom v Nitre ) a to len,  ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur.

 

 

 

Novinky