S v e t o v ý   d e ň   v o d y   . . .                     EURÓPSKA VODNÁ CHARTA

     Opäť si v kalendári pripomíname Svetový deň vody. Tento deň bol Valným zhromaždením OSN vyhlásený na 22. marca v roku 1992 s tým, že členské štáty OSN v tento deň majú organizovať rôzne akcie, ktorými podnietia záujem verejnosti i zodpovednosť štátnych orgánov a inštitúcií na ochranu a rozvoj vodných zdrojov. Vznikol z podnetu medzinárodných nevládnych organizácii zaoberajúcich sa zásobovaním vodou a kvalitou vodných zdrojov. Medzinárodná spoločnosť pre vodárenský servis a pre kvalitu vody a tiež z rozboru celosvetovej situácie životného prostredia, ako aj odporúčaní konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. Rezolúcia VZ OSN zdôvodňuje vyhlásenie tohto dňa skutočnosťou, že celosvetovo dochádza k nedoceňovaniu významu rozvoja a ochrany vodných zdrojov napriek tomu, že tieto podmieňujú akékoľvek ekonomické a sociálne aktivity. Je príznačné, že Svetový deň vody bol vyhlásený na sklonku storočia, za ktoré človek zničil viac prírodných zdrojov než za celé tisícročie svojej existencie. Na celom svete sa voda považuje za najväčší problém budúcnosti. Preto medzi piatimi základnými problémami civilizácie- voda, výživa, zdravie, ekológia a energetika je voda zaradená na prvé miesto.

     I na Slovensku má už tento deň svoju tradíciu. Tohtoročný svetový deň vody sa nesie v znamení hesla UNESCA " Voda pre zdravie ".

     Voda je narozšírenejšou látkou na Zemi. Pokrýva 71 % zemského povrchu. Množstvo vody v oceánoch a moriach, v riekach, jazerách a močiaroch, v atmosfére a pôde, v rastlinstve a živočíšstve, v ľadovcoch i pod zemským povrchom sa odhaduje na 1338 až 1500 milionov km3. Je jedným z prírodných živlov, ktorý odpradávna zohrával významnú úlohu vo fyzickom a psychickom živote človeka.Je nevyhnutnou podmienkou života človeka ako aj všetkých rastlinných a živočíšnych ekosystémov. Je hlavným médiom na transport živín, ich prijímanie a vylučovanie.

     V prírode sa voda vyznačuje osobitným postavením, lebo na rozdiel od ostatných prírodných surovín, ktoré sú spravidla po jednom použití znehodnotené, voda podlieha neustálym zmenám a ustavične sa regeneruje svojím obehom v prírode. Do kolobehu vody aj vplyvom všestranného rozvoja spoločnosti čoraz viac zasahuje človek. Tým vznikol a dodnes trvá dôležitý vzťah medzi vodou a spoločnosťou.

     Voda je veľmi dôležitou látkou pre živé organizmy.Telo dospelého človeka ťažkého približne 70 kg obsahuje asi 40 l vody, čo predstavuje 60 % celkovej hmotnosti. Dve tretiny tejto vody sa nachádza vo vnútri buniek preto sa označuje ako vnútrobunková a jedna tretina sa nachádza mimo buniek. Obsah vody v bunkách je pohyblivý a závisí od ich typu. Svalové bunky majú oveľa vyšší obsah vody ako napr. tukové či kostné.
   Bez potravy človek prežije aj niekoľko týždňov,ale bez vody len niekoľko dní. Čas prežitia závisí od rýchlosti straty vody. V teple stráca človek vodu rýchlejšie ako za chladu. Straty tekutín u ľudí stúpajú aj v dôsledku súčasného štýlu bývania, keď sú byty prekúrené a vzduch v nich je veľmi často suchý. Za normálnej situácie sa obsah vody udržuje v tele v rovnováhe medzi výdajom a príjmom. Stratu 20 - 35 % tekutín organizmus už nevydrží.

     Denná potreba vody záleží najmä na tom, v akých podmienkach človek žije a koľko vody stráca. V teplom prostredí a pri telesnej práci, či cvičení musí piť viacej ako v chladnom prostredí bez väčšej telesnej námahy. Ďalšia voda je potrebná pre tých, ktorí konzumujú potravu s vysoký obsahom bielkovín a pre tých, ktorí žijú alebo cestujú v horúcich oblastiach.Ide o to, aby príjem a výdaj vody bol v rovnováhe. Za normálnych okolností človek potrebuje asi 2 - 3 l tekutín denne, z toho aspoň polovicu priamo pitím. Toto množstvo aj vylúči obličkami,pľúcami,kožou a stolicou. Tieto čísla sú samozrejné približné, vieme, že strata tekutín môže byť až niekoľkokrát vyššia. Pri horúčavach a horúčkovitých ochoreniach spojených so stratou tekutín /zvracanie, hnačky a pod./ je potrebné nahradiť straty väčším objemom nápojov. K veľkým stratám dochádza aj pri intenzívnom potení napr. pri práci v horúcich prevádzkach. Tieto straty môžu predstavovať až 1,5 l za hodinu. Tu treba počítať aj s určitými stratami minerálnych látok, najmä chloridu sodného, ktorý sa musí nahradiť v rámci vhodného pitného režimu. Nadbytku vody sa nemusí človek obávať, lebo zdravé obličky nadbytočnú vodu ľahko vylúčia.

     Voda v tele človeka má viacero funkcií. V prvom rade je stavebným materiálom pre každú bunku tela. Tkanivá obsahujú rozdielne množstvá vody od 25 - 75 % , krvná plazma až 90 %. Voda je rozpúšťadlom najmä pri trávení, pre tvorbu tráviacich štiav, na mäknutie potravy, urýchľuje pohyb sústa cez tráviacu sústavu. Umožňuje dopravu a vstrebávanie živín, či už do pečene alebo do lymfatického systému. V bunke je voda prostredie, v ktorom prebiehajú chemické reakcie. Krv zbiera odpadové produkty z buniek a odvádza ich do pľúc, obličiek alebo kože na vylúčenie. Voda umožňuje udržiavať telesnú teplotu a to odparovaním z kože a pľúc, kedy dochádza k stratám tepla. Aj pri teplote 23 - 25oC sa stratí asi 600 ml vody za deň. Pri extrémnych podmienkach ako sú horúčavy sa odparí až 1,5 l vody za 1 hod.,ale pri vhodnom pitnom režime teplota tela ostáva konštatná. Prívod vody do organizmu riadi pocit smädu, ktorý nás núti k doplneniu jej zásob. Vzniká tým, že v organizme sa hromadí sodík a jeho zvýšená koncentrácia dráždi určitú časť mozgu. Nedostatok vody v organizme je nebezpečným javom. Sú pri tom postihnuté obličky, ktoré musia moč vylučovať stále. Keď nedostatok tekutín či už vo forme vody, rôznych nápojov či tekutých a iných jedál trvá niekoľko dní, obličky môžu byť ťažko postihnuté s trvalými následkami. Nebezpečný je najmä denný pokles moča pod 0,9 l, lebo v tele sa začínajú hromadiť odpadové látky. Za takýchto okolností ak sa včas neupravia pomery, môže nastať smrť.

     V organizme v dôsledku stárnutia dochádza ku zmenám v hospodárení s vodou, jej obsah sa znižuje. Proces stárnutia sa často prirovnáva k vysýchaniu, pochopiteľne obrazne. S pokračujúcim stárnutím sa menia nielen všetky telesné funkcie ale tiež psychika a výkonnosť. Dochádza k zníženej sekrécii slín, žaludočnej šťavy v dôsledku čoho dochádza k zhoršeniu trávenia, resorpcie živín, k zníženiu koncentračnej schopnosti obličiek a k ďalším iným faktorom, ktoré ovplyvňujú stav výživy starého človeka. Regulácia príjmu tekutín len podľa pocitu smädu síce nie je často v starobe dostatočná a dochádza tak k dehydratácii - teda k vysýchaniu.

     Keď hovoríme o vode treba tiež uviesť, že čoskoro bude čistá voda vzácnosťou. V poslednom čase sa stále naliehavejšie ukazuje, že dostatok kvalitnej pitnej vody nie je ani zďaleka takou samozrejmosťou za akú ju dnes považujeme. Ľudská spoločnosť vyžaduje stále viac dobrej pitnej vody, lenže kvalitných prírodných zdrojov vody stále ubúda. Ľudstvo pracuje proti sebe bezohľadne najrozličnejším spôsobom znečisťuje životné prostredie vrátane zdrojov pitnej vody. A toto znečistenie sa stáva priamym alebo potencionálnym nebezpečenstvom pre zdravie človeka. Vzhľadom k tomuto konštatovaniu je potrebné sa zmyslieť nad tým, že voda na Zemi sa vyskytuje v obmedzenom množstve, ktoré je priestorovo a časovo nerovnomerne rozdelené. Len nepatrné množstvo - 3% z nej sa dá využiť na pitné účely. Preto kvalita vody sa dostáva do popredia vo využívaní prírodných zdrojov a ich znečistenia. Kvalitu dodávanej pitnej vody sledujú jednotliví prevádzkovatelia verejných vodovodov a orgány na ochranu zdravia. Frekvenciu odberov vzoriek a rozsah stanovovaných ukazovateľov určujú príslušné normy podľa veľkosti zdroja a počtu zásobovaných obyvateľov. Kvalitatívne požiadavky na pitnú vodu stanovuje STN 75 7111 Pitná voda, v ktorej v súlade s pokynmi Svetovej zdravotníckej organizácie a smernícami platnými v EÚ sa dôraz kladie na zdravotnú bezchybnosť pitnej vody. Nakoľko je problematika pitnej vody a jej kvality pre širokú verejnosť zaujímavá bude jej venovaný priestor v ďaľšom príspevku.

     Svetový deň vody je príležitosťou zamyslenia sa každého z nás nad mottom "Voda pre zdravie ". Všetko čo súvisí s vodou a jej ochranou sa musí robiť s veľkým časovým predstihom a robí sa predovšetkým pre generácie budúce. Musíme si byť vedomí, že čo dnes zanedbáme my, to oni už ničím nenahradia. Svetový deň vody by mal byť sviatkom všetkých, ktorí sa o vodu a jej ochranu starajú a mal by sa využiť na propagáciu dôležitosti vody v živote človeka k čomu sme prispeli aj týmto príspevkom.

Novinky