Svetový deň vody si pripomíname každoročne 22. marca už od roku 1993, kedy bol po prvýkrát vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a ovplyvňuje všetky jeho sféry. Zameriava sa najmä na zdôraznenie dôležitosti zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnej pitnej vody pre každého obyvateľa na Zemi a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi.

Témou Svetového dňa vody 2018 je "Príroda pre vodu", ktorá skúma ako môžeme využiť prírodu na prekonanie vodných výziev 21. storočia. Škody na životnom prostredí spolu s klimatickými zmenami spôsobujú vodné krízy, ktoré vidíme na celom svete. Povodne, suchá a znečisťovanie vody sú zhoršované degradovanou vegetáciou, pôdami, riekami a jazerami.

Poškodené ekosystémy ovplyvňujú množstvo a kvalitu vody, ktorá je k dispozícii pre ľudskú spotrebu.

Ako môžeme znížiť povodne, suchá a znečistenie vody?

Použitím riešení, ktoré už máme v prírode.

Prírodné riešenia majú potenciál riešiť mnoho z našich problémov s vodou. Musíme urobiť oveľa viac pre vytvorenie "zelených" infraštruktúr a harmonizovať ich so "šedou" infraštruktúrou všade tam, kde je to možné. Vysádzanie nových lesov, riešenie záplavových oblastí a obnovenie mokradí obnoví vodný cyklus, ktorý prispeje k zlepšeniu ľudského zdravia a živobytia.

 

Cieľ č. 6 trvalo udržateľného rozvoja zaväzuje svet k zabezpečeniu prístupu k bezpečnej pitnej vode pre každého do roku 2030 a zahŕňa ciele týkajúce sa ochrany prírodného prostredia a znižovania znečistenia.

FAKTY:

Ø Dnes žije na svete v domácnostiach bez bezpečnej pitnej vody 2,1 miliardy ľudí, čo ovplyvňuje ich zdravie.

Ø Viac ako polovica svetovej populácie žije v mestách a veľkomestách. Očakáva sa, že tento podiel sa do roku 2050 zvýši na dve tretiny.

Ø Za posledných 40 rokov sa znížili populácie sladkovodných druhov o 81 % - viac ako dvojnásobne v porovnaní s druhmi žijúcimi na pevnine a v oceánoch.

Ø Ľudské sídla, priemysel a poľnohospodárstvo sú hlavnými zdrojmi znečistenia vôd. V globálnom meradle je až 80 % komunálnych odpadových vôd vypúšťaných priamo do vodných tokov bez akejkoľvek úpravy. Priemysel je zodpovedný za každoročné ukladanie miliónov ton ťažkých kovov, rozpúšťadiel, toxických kalov a iných odpadov do vodných tokov.

Ø Poľnohospodárstvo predstavuje 70 % spotreby vody na celom svete a zohráva významnú úlohu pri znečisťovaní vody. Farmy vypúšťajú veľké množstvá agrochemikálií, organických látok, zvyškov liekov, sedimentov a drenáží do vodných útvarov.

Zdroj: www.uvzsr.sk

Novinky