Definícia

      Hygiena životného prostredia je medicínsky odbor,ktorý sa zaoberá vplyvom komplexu vlastností životného prostredia a spôsobu života na zdravie populácie i jednotlivca.


Cieľom hygieny životného prostredia je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva vytváraním takých pudmienuk v životnom prostredí, ktoré zabezpečia, resp. prispejú k ochrane zdravia človeka, jeho zdravému vývoju, fyzickej a psychickej pohode.


Náplňou práce hygieny životného prostredia je preto:

a)     na základe vedeckých poznatkov o vllyve životných podmienok na zdravie človeka určovať:

b)    zásady a hygienické požiadavky, c)    v spolupráci s pracoviskami epidemiológie neprenosných chorôb a klinickej medicíny sledovať zdravotný stav populácie a navrhovať opatrenia so zameraním na, d)    pri presadzovaní zdravého spôsobu života, e)    vykonávať metodickú konzultačnú a expertíznu činnosť pre právnické a fyzické osoby a odborne ich usmerňovať v záujme vytvárania a ochrany podmienok priaznivých pre ochranu a podporu zdravia,

f)      pri dozornej činnosti sledovať, presadzovať, v zdravotne závažných prípadoch aj kontrolovať dodržiavanie stanovených limitov a zásad zo strany orgánov štátnej správy, samosprávy všetkých stupňov ako aj právnických a fyzických osôb a podieľať sa na prehlbovaní ich zdravotného uvedomenia a pôsobenia v záujme ochrany a podpory zdravia ľudí.


Metódy práce


Spolupráca s inými odbormi a organizáciami

    Pracovníci hygieny životného prostredia spolupracujú pri získavaní potrebných podkladov o zdravotnom stave obyvateľstva vo vzťahu k životným podmienkam a pri presadzovaní preventívnych opatrení na ochranu a podporu zdravia s:

Novinky