HÚ HH SR č. 1.4. - Implementácia revidovaného Akčného plánu pre prostredie a zdravie (APPZ)

Gestor:  MZ SR SOZO

Riešiteľské pracoviská:  všetky ŠZÚ v SR

Komuniké:

     Vláda SR na svojom rokovaní dňa 11. októbra 2000 prerokovala a schválila návrh aktualizovaného Akčného prostredia pre životné prostredie a zdravie obyvateľov SR II..
APPZ má ambície stať sa dôležitým nástrojom pre posilnenie procesov v prospech zlepšenia environmentálneho zdravia občanov, realizovaním celého súboru opatrení v oblasti environmentu a zdravia na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Snahou NEHAP II. je dosiahnuť trvalé zdravie obyvateľov Slovenska v 21. storočí uplatňovaním princípov trvalo udržateľného rozvoja v živote spoločnosti prostredníctvom aktivít v prospech zdravia.
NEHAP II. nadväzuje na závery Tretej ministerskej konferencie o životnom prostredí a zdraví v Londýne 1999.

Hlavný cieľ:

     Základným cieľom je minimalizovať riziká vyplývajúce zo životného prostredia a udržať prostredie v takom stave, aby nepoškodzovalo a neohrozovalo zdravie ľudí, ale umožnilo jeho pozitívny vývoj.

Obsah aktualizovaného APPZ:

    Obsahom aktualizovaného APPZ je, okrem nevyhnutných demografických údajov relevantných k zdraviu a životnému prostrediu, analýzy súčastného stavu realizácie APPZ v SR, zadania cieľov a princípov, inštitucionálneho zabezpečenia implementácie APPZ, predovšetkým rozpracovanie prioritných oblastí životného a pracovného prostredia, v rámci ktorých sú aktualizované opatrenia na zlepšenie podmienok života a práce. Platforma pre zapojenie samosprávnych orgánov v mestách a obciach, podnikateľskej sféry, mimovládnych organizácií, rôznych komunitných spoločností ale i jednotlivcov pre riešenie environmentálnych problémov s dopadom na zdravie, ktoré majú svoj miestny pôvod je hlavne rozvoj a realizovanie lokálnych akčných plánov pre životné prostredie a zdravie (LEHAP). A to hlavne tam, kde zatiaľ aktivity podobného druhu neboli rozvinuté alebo nedosiahli očakávané zlepšenie.

Organizovanie práce:

     Aktualizáciu APPZ pripravila pracovná skupina odborníkov v oblasti verejného zdravotníctva na základe analýzy stavu realizácie súčastného APPZ schváleného vo vláde SR v januári 1997, pričom sa zobrali do úvahy slabšie miesta tohto dokumentu. Tieto spočívali v absencii niektorých oblastí - výchova a vzdelávanie, zapojenie verejnosti, environmentálne a zdravotnícke služby, väzba na LEHAP, ktoré by mali patriť medzi základné kapitoly národných programov takéhoto druhu. Stratégia pre implementáciu APPZ nadväzuje ne tento dokument, obsahuje základné princípy a ďalšie aspekty nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov tohto dokumentu.

Prioritné oblasti:

Novinky