Dlhodobé sledovanie hygienických podmienok na termálnych kúpaliskách


1. Predmet projektu

     Termálne kúpaliská sú dôležitými miestami oddychu a regenerácie síl obyvateľstva. Úroveň ich vybavenosti, kvalita prevádzky a zdravotná nezávadnosť vody bazénov významne ovplyvňujú kvalitu rekreácie a majú rozhodujúci dopad na zdravie a celkovú pohodu návštevníkov kúpalísk.
Nakoľko rekreácia a pobyt návštevníkov na termálnych kúpaliskách môže priamo ovplyvniť zdravie ľudí, spadá sledovanie a riešenie tejto problematiky do kompetencie rezortu zdravotníctva. Štátny zdravotný dozor nad prevádzkou a kvalitou vody termálnych kúpalísk budú vykonávať všetky RÚVZ v SR, v ktorých spádovom území sa lokality TK nachádzajú. Zmyslom projektu je tiež zabezpečenie úlohy č. 13 materiálu "Zdravie 21. storočia" - " Do roku 2015 - v čo najväčšej miere umožniť ľuďom v regióne žiť v zdravom fyzikálnom a sociálnom prostredí v rámci svojej lokálnej komunity - doma, v škole, v práci".

2. Cieľ projektu

Cieľom projektu je:

 • monitoring lokalít rekreačných termálnych kúpalísk na Slovensku,
 • aktualizoavať evidenciu TK v SR, získať poznatky o podmienkach ich prevádzkovania,
 • zhodnotiť možné vplyvy na zdravie obyvateľstva,
 • pripraviť definitívny predpis pre zriaďovanie a prevádzku TK (Kódex ochrany zdravia).

  3. Etapy riešenia

  I. etapa : Zber informácií

 • získať aktualizovaný prehľad o stave prevádzkovaných TK v jednotlivých okresoch
 • získané dáta porovnať s výsledkami úlohy riešenej v 80 - tych rokoch
 • inovovať základné údaje o charakteristike termálnych vôd, kapacite, bazénovom vybavení, hygienických podmienkach a zabezpečení služieb na jednotlivých TK
 • sledovať fyzikálno-chemické, mikrobiologické, biologické a rádiologické ukazovatele kvality vôd v určenom rozsahu a podľa harmonogramu odberu vzoriek
 • II. etapa : Príprava výstupov

 • Informácia o priebehu letnej turistickej sezóny 2003 na kúpaliskách a TK ...

 • Informácia o pripravenosti TK na letnú turistickú sezónu 2004 ...

  4. Organizačné zabezpečenie projektu

 • Gestorstvo a koordinácia projektu v SR: ÚVZ v Bratislave
 • Koordinácia projektu v krajoch: krajské RÚVZ
 • Zber terénnych a epidemiologických údajov, odber vzoriek, laboratórne rozbory: RÚVZ v okresoch, krajoch a ÚVZ Bratislava
 • Novinky